Tin Kế Toán

  • Doanh nghiệp có phải quyết toán thuế sau 5 năm
    Doanh nghiệp có phải quyết toán thuế sau 5 năm. Doanh nghiệp khi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thì cơ quan thuế thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và kiểm tra lại việc khai quyết toán thuế của doanh nghiệp. Vậy sau bao nhiêu lâu thì cơ quan thuế thực hiện quyết toán thuế. Nếu sau 5 năm...

Liên kết